pedigree  Newfoundland dog DUTCH TREAT MOONCUSSER'S Black Newfoundland
Newfoundland dog Breeder Ours Newfoundland dog Newfoundland dog Puppies Newfoundland dog Show Dogs Newfoundland dog links
Ours Newfoundland dog Ours Newfoundland dog Champions Newfoundland dog disponibles
  Newfoundland dog:
dogue allemand

pedigree Newfoundland dog DUTCH TREAT MOONCUSSER'S Black Newfoundland

Black Newfoundland FLYING DUTCHMAN TAMIROKA'S
modify Ch Flying dutchman
Tamiroka's

modify FLYING DUTCHMAN TAMIROKA'S Black Newfoundland suppress FLYING DUTCHMAN TAMIROKA'S Black Newfoundland modify FLYING DUTCHMAN TAMIROKA'S Black Newfoundland   Information   Newfoundland dog Ch Flying dutchman Tamiroka's Black Newfoundland Puppies   Newfoundland dog Ch Flying dutchman Tamiroka'sBlack Newfoundland
modify
modify
Black Newfoundland FRIENDSHIP SLOOP MOONCUSSER'S
modify Ch Friendship sloop
Mooncusser's

modify FRIENDSHIP SLOOP MOONCUSSER'S Black Newfoundland suppress FRIENDSHIP SLOOP MOONCUSSER'S Black Newfoundland modify FRIENDSHIP SLOOP MOONCUSSER'S Black Newfoundland   Information   Newfoundland dog Ch Friendship sloop Mooncusser's Black Newfoundland Puppies   Newfoundland dog Ch Friendship sloop Mooncusser'sBlack Newfoundland
modify
modify
pedigree Newfoundland dog DUTCH TREAT MOONCUSSER'S Black Newfoundland

pedigree Newfoundland dog DUTCH TREAT MOONCUSSER'S Black Newfoundland
TDS handlers Cedric et Maud Handlers Chiens professionnels
Newfoundland dog puppies Newfoundland dog breeder
Cuccioli alani allevałento alani rairie
cani alano cuccioli alani allevamento alani vom hause wagner
Doggenwelpen Doggenzuchter vom hause wagner
Newfoundland dog puppies Newfoundland dog breeder
Norwich terrier puppies Norwich terrier breeder
Bedlington terrier puppies Bedlington terrier breeder
 Elevage Norfolk terrier chiot norfolk terrier du pre de la croix verte
Cachorro dogo aleman Criadero dogo aleman
Cachorro dogo aleman Criadero dogo aleman


pedigree Newfoundland dog DUTCH TREAT MOONCUSSER'S Black Newfoundland

pedigree Newfoundland dog DUTCH TREAT MOONCUSSER'S Black Newfoundland

pedigree Newfoundland dog DUTCH TREAT MOONCUSSER'S Black Newfoundland

pedigree Newfoundland dog DUTCH TREAT MOONCUSSER'S Black Newfoundland UA-566426-5
Norwich terreir puppies Norwich terrier breeder